2018-05-21

Уважаемые преподаватели и студенты!

В библиотеку КГМА поступили книги на кыргызском языке.

 

Абдиева К.А. "Манас" эпосунун негизинде

окуучулардын оозеки кеп ишмердүүлүгүн өнүктүрүү

[Текст] / К.А. Абдиева. - Б.: [б. и.].1- бөлүм. - 2018. - 212 б.  

     
   

Абдиева К.А. "Манас таануу" курсун окутуу [Текст] / К.А. 

Абдиева. - Б.: [б. и.].2-бөлүм. - 2018. - 76 б.  

     
   

Азизбаев, С.С. Көчмөн кыргыз элинин дене

тарбиясы:тарыхы, өзгөчөлүктөрү жана заманбап

мезгилиндеги абалы[Текст]: окуу куралы / С.С. Азизбаев,

М.К. Саралаев. - Б.:[б. и.], 2018. - 280 б. 

     
   

Бекбоева, А.К. Эл аралык мамилелер: теориясы жана

практикасы [Текст]:Кыргыз Республикасынын Билим берүү

жана илим министрлиги тарабынан окуу курал катары 2016-

жылы бекитилген / А.К. Бекбоева, М.Э. Зарипова. - Б.: [б.

и.], 2018. - 200 б.

     
   

Биохимия [Текст]: окуу куралы / сост. К.А. Бозумова

[ж.б.]. - 2-и чыгарылышы, кайрадан иштелип, толукталган. -

Б.: [б. и.], 2018. - 440 б.


     
   

Маалымат технологияларынын негиздери [Текст] /

сост. Б.Т. Укуев [и др.]. - Б.: [б. и.], 2018. - 312 б.

 

     
   

Матикеев, К. Табият таануу концепциясынын негиздери

[Текст] / К. Матикеев. - 3-ү толукталып басылышы. - Б.: [б.

и.], 2018. - 144 б. 

     
   

Матикеев, К. Физикалык географиянын проблемалары

[Текст]: окуу китеби / К. Матикеев. - Б.: [б. и.], 2017. - 120 б. 

     
   

Чет элдер адабияты (ХlХ-ХХкк). [Текст]: практикум /

сост.: А.Ш. Абдыраманова, А.Б. Акматова, Г.З.

Замирбекова. - Б.: [б. и.], 2018. - 300 б. 

     
   

 

Чоров, М.Ж. Экологиянын фундаменталдык негиздери

[Текст]: окуу куралы / М.Ж. Чоров, А.М. Мурсалиев, Г.С.

Усенгазиева. - Б.: [б. и.], 2018. - 212 б.