Поиск литературы

Для поиска литературы перейдите  

в электронный каталог  

Просмотр книг в электронном виде

возможен после авторизации

Логин   - фамилия читателя

Пароль  - № читательского билета

Авторизация


Правила выдачи читательского билета
Клинические протоколы
Медицинские журналы в свободном доступе

Книги 2018

1.Абдиева,К. А. "Манас" эпосунун негизинде окуучулардын  оозеки кеп ишмердүүлүгүн өнүктүрүү [Текст] / К.А.Абдиева. - Б.,2018.-1-бөлүм.-212 б. 

2.Абдиева, К. А."Манас таануу" курсун окутуу [Текст] / К.А. Абдиева. – Б., 2018. - 2- бөлүм. - 76 б.

3.Азизбаев, С.С.Көчмөн кыргыз элинин дене тарбиясы: тарыхы, өзгөчөлүктөрү жана заманбап мезгилиндеги абалы [Текст]: Окуу курал / С.С.Азизбаев, М.К.Саралаев. – Б.,2018.-280б.

4.Арстанбек АлтымышевКГБ чалгынчысы болгонбу? [Текст]: Эскерүүлөр / А. Мурзаев. – Б., 2017. - 122 с.

5.Бекбоева, А.К.Эл аралык мамилелер: теориясы жана практикасы [Текст]: Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан окуу курал катары 2016-жылы бекитилген / А. К. Бекбоева, М. Э. Зарипова. – Б., 2018. - 200 б.

6.Кыргыз Республикасынын аялдары менен эркектери 2000-2004 [Текст]: гендерлик - бөлүнгөн статистика жыйнагы / КР Улуттук статистика комитети. – Б., 2005. - 110 б.

7.Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы. Бишкек Аттестация [Текст]: жобо-положения / А.С. Мавлянов. – Б., 2017. - 210 б.

8.Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы. Бишкек Аттестация [Текст]: жобо=положения / А.С. Мавлянов. – Б., 2017. - 98 б.

9.Маалымат технологияларынын негиздери [Текст] / сост.: Б.Т. Укуев    [и др.]. – Б., 2018. - 312 б.

10.Молдогазиева, С.М. Орто мектепте химияны окутууда маселе жана көнүгүү чыгартуунун ыкмалары 8-11кл. [Текст]: учебник / С. М. Молдогазиева. – Б., 2012. - 240 с.

11.Мурзаев, А.К. Тыныстанов: кылымдар кырында [Текст]: Эскерүүлөр / А.К. Мурзаев, А. Мусаева. – Б., 2011. - 144 б.

12.Кыргыз тили: 11-кл. [Текст]: Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүүчү орто мектептер жана гимназиялар үчүн окуу китеби / Эгембердиев Р. [и др.]. – Б., 2013. - 192 б.

13.Мамакеев, М. Карылык [Текст]: өмүр баяны / М. Мамакеев. – Б., 2017. - 247 б.

14.Матикеев, К. Табият таануу концепциясынын негиздери [Текст] / К. Матикеев. – Б., 2018. - 144 б.

15.Матикеев, К. Физикалык географиянын проблемалары [Текст]: окуу китеби / К. Матикеев. – Б., 2018. - 120 б.

16.Орозбекова, Ж.К. Манастаануу боюнча курстук лекциялар [Текст]: учебник / Жылдыз Орозбекова. -  Б., 2014. - 228 с.

17.Орокчиев, Т. Кыргыз гематологиясынын атасы. Академик Раимжанов Абдухалим Раимжанович 75 [Текст] / Т. Орокчиев. – Б., 2018. - 215 б.

18.Пазылов, А. Биринчи мугалимдин мурастары [Текст]: Көтөрмөлөр, тиркеме / А. Пазылов. – Б., 2017. - 136 б.

19.Сыдыкова, А.Б. Тандалма жугуштуу оорулар [Текст]: (курсанттар, клиникалык ординаторлор, уй-бүлөө лүк дарыгерлер, инфекционисттер, медициналык окуу жайларынын студенттери учун жазылган окуу пособиеси) / А. Б. Сыдыкова. – Б., 2010. - 148 с.

20.Черчилль, С.Уинстон.  Асти сынбагыла!  Черчиллдин мыкты сөздөрү [Текст] / С.Уинстон Черчилль. – Б., 2018. - 400 б.

21.Чет элдер адабияты (ХlХ-ХХкк). [Текст]: практикум / сост.: А. Ш. Абдыраманова, А. Б. Акматова, Г. З. Замирбекова. – Б., 2018. - 300 б.

22.Чоров, М.Ж. Экологиянын фундаменталдык негиздери [Текст]: Окуу куралы / М. Ж. Чоров, А. М. Мурсалиев, Г. С. Усенгазиева. – Б., 2018. - 212 б.

23.Аалиева, Г.К. Практикум по философии [Текст] / Г. К. Аалиева  [и др.]. – Б., 2012. – 244 с.

24.Айтбаев, К.А. Кишечная микробиота: физиологические функции и роль в патогенезе болезней человека [Текст]: монография / К. А. Айтбаев, И. Т. Муркамилов.  – Б., 2017. – 220 с.

25.Академик Абдухалим Раимжанович Раимжанов 75 [Текст]: методические рекомендации / Министерство Здравоохранения КР. КГМА им. И.К. Ахунбаева. – Б., 2018. – 48 с.

26.Акынбеков, К.У. Биостатистика [Текс]: учебное пособие / К.У.Акынбеков. – Б., 2001.-102 с.

27.Архангельский, В.И. Радиационная гигиена [Текст]: практикум / В. И. Архангельский, В. Ф. Кириллов, И. П. Коренков. – М.: Гэотар-Медиа, 2015. - 352 с.

28.Афанасьев, В.В. Абсцессы и флегмоны челюстно - лицевой области и шеи [Текст]: атлас / В. В. Афанасьев, О. О. Янушевич, Б. К.  Ургуналиев. – М.: Гэотар-Медиа, 2019. - 120 с.

29.Ахунбаев, Медер Исаевич. Хирург Ахунбаев : Очерк о жизни и деятельности [Текст]: биография отдельного лица / М. И. Ахунбаев,   Н. И. Ахунбаева, М. Г. Фингер. – Б., 1998. - 184 с.

30.Большаков,  А.М. Общая гигиена [Текст]: учебник /    А. М. Большаков. - М.: Гэотар-Медиа, 2016. - 432 с.

31.Васичкин, В. И. Все о массаже. Первое издание по системе Брайля [Текст]: учебное пособие. – Б., 2018. - Кн.1. - 84 с.

32.Васичкин, В. И. Все о массаже. Первое издание по системе Брайля [Текст]: учебное пособие. – Б., 2018. - Кн.2. -  78 с.

33.Васичкин, В. И. Все о массаже. Первое издание по системе Брайля [Текст]: учебное пособие. – Б., 2018. - Кн.3. -  85 с.

34.Васичкин, В. И. Все о массаже. Первое издание по системе Брайля [Текст]: учебное пособие. – Б., 2018. - Кн.4. -  75 с.

35.Васичкин, В. И. Все о массаже. Первое издание по системе Брайля [Текст]: учебное пособие. – Б., 2018. - Кн.5. -  84 с.

36.Васичкин, В. И. Все о массаже. Первое издание по системе Брайля [Текст]: учебное пособие. – Б., 2018. - Кн.6. -  89 с.

37.Васичкин, В. И. Все о массаже. Первое издание по системе Брайля [Текст]: учебное пособие. – Б., 2018. - Кн.7. -  49 с.

38.Внутренние болезни по Дэвидсону.  Нефрология.  Ревматология [Текст]: учебник /  Николас А. Бун [и др.]. - М.: Гэотар-Медиа, 2010. - 240 с.

39.Выпускники КГМИ-77=КМИИ-77 бүтүрүүчүлөрү . – Б., 2014. - 244 б.

40.Генофонд народа Кыргызстана [Текст]: комплексное исследование / рук. раб.: Т. Койчуев. – Б., 2014. - 320 с.

41.Гигиена питания [Текст]: учебник / А. А. Королев. - М.: Гэотар-Медиа, 2017. - 544 с.

42.Гистология, эмбриология, цитология [Текст]: учебник /  Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юрина. - М.: Гэотар-Медиа, 2018. - 800 с.

43.Горная гипоксия и иммунитет [Текст] / М. И. Китаев. – Б.: Изд-во КРСУ, 2013. - 196 с.

44.Греков, В.Ф. Русский язык 10-11кл. [Текст]: учебное пособие /  В. Ф. Греков. – Б.: Изд-во КРСУ, 2018. - 368 с.

45.Гринхальх Триша.  Основы доказательной медицины [Текст] / Триша Гринхальх. – М.: Гэотар-Медиа, 2008. - 288 с.

46.Давыдов, М.И. Онкология [Текст]: учебник / М. И. Давыдов, Ш. Х. Ганцев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 920 с.

47.Детская эндокринология [Текст]: учебник / И.И.Дедов [и др.].- М.: Гэотар-Медиа, 2016.-256 с

48.Дюшеева, Гульмира. Кылым карыткан тил: Кыргызский язык для начинающих. Элементарный уровень А2 [Текст]: учебник /                    Г. Дюшеева. – Б., 2014. - 236 с.

49.Евразийский  экономический  союз в настоящем и будущем [Текст]: монография / рук. работы Т. Койчуева. – Б.: Издательство " Илим", 2016. - 221 с.

50.Жариков, Н.М. Психиатрия [Текст]: учебник / Н. М. Жариков, Ю. Г. Тюльпин. - М.: Медицинское информационное агенство, 2009. - 832 с.

51.Задорожная, Н.П. Русский язык 11класс [Текст]: учебник для 11    класса кыргызской школы / Н. П. Задорожная,  Дж. Н. Идрисова. –     Б.: Инсанат, 2012. - 240 с.

52.Идеология, теория и модель общественного развития Кыргызской Республики [Текст]: монография / рук. раб.: Т. Койчуев. - Б.: Издательство " Илим", 2015. - 120 с.

53.Изаева, Т.А. Внутричерепные осложнения отогенного и риногенного генеза [Текст]: монография / Т. А. Изаева. - Б.: Издательство " Илим", 2010. - 260 с.

54.Иса Коноевич Ахунбаев  [Текст]: биография отдельного лица / Б.: КГМА, 2018.

55.Исаев Нуриддин. Восстание 1916 года в Кыргызстане - национальная трагедия кыргызского народа [Текст]: монография / Нуриддин Исаев. – Б., 2016. - 164 с.

56.Исторические и переломные этапы развития Кыргызстана [Текст]: комплексный теоретический анализ / рук. раб.: Т. Койчуев. – Б.: Издательство " Илим", 2011. - 264 с.

57.История медицины [Текст]: учебник / Ю.П.Лисицын. – Б.: Издательство " Илим", 2016.-400 с.

58.Калиев, М.Т. Исследование "STEPS" по эпиднадзору факторов риска неинфекционных заболеваний в Кыргызской Республике [Текст] / М. Т. Калиев. – Б., 2015. -  300 с.

59.Камчыбеков, Т.К. Основы финансовых и инвестиционных расчетов [Текст] / Т. К. Камчыбеков, С.К. Кыдыралиев,  А.Б. Урдалетова. – Б.: Аркус, 2017. - 176 с.

60.Касымов, О.Т. 70 лет на службе охраны здоровья народа Кыргызстана [Текст]: монография / О. Т. Касымов. -  Б., 2008. - 220 с.

61.Кинеев, С.И.  Возвращается все... [Текст] / С. Кинеев. - 2012. - 352 с.

62.Клиническая фармакология [Текст]: учебник / В. Г. Кукес. - Астана : Фолиант, 2017. - 1024 с.

63.Клиническое применение стресс - эхокардиографии при ишемической болезни сердца [Текст]: методический материал / пер. с англ. А. Ж. Арыстан. – Истанбул, 2017. - 58 с.

64.Кожокеева, В.А. Воспалительные заболевания пародонта. Пародонтологическое лечение с позиций доказательной медицины [Текст]: монография / В. А. Кожокеева.  – Б., 2011. - 118 с.

65.Кудайбергенов, Т.Т. Жалпы химия 11класс [Текст]: учебник / Т. Т. Кудайбергенов, С. М. Молдогазиева, Г. И. Иманкулова. – Б.: Инсанат, 2008. - 240 с.

66.Кульбаева, Г.Б. Развитие навыков устной речи студентов  - медиков [Текст]: учебное пособие / Г. Б. Кульбаева. – Б., 2014. - 196 с.

67.Кульбаева, Г.Б. Учебное пособие по русскому языку для студентов-медиков [Текст]: учебное пособие / Г. Б. Кульбаева. – Б., 2018. - 174 с.

68.Кундузакова, С.А. Русский язык 10-кл. [Текст]: учебник / С. А. Кундузакова. – Б., 2009. - 223 с.

69.Кыдыров, И.Ш. Мой дед Кыдыр Аке [Текст] / И. Ш. Кыдыров. – Б.: "Текник" КГТУ, 119 с.

70.Кыргыз адабияты. 11класс [Текст]: учебник / К. Артыкбаев   [и др.]. – Б., 2013. - 336 с.

71.Кыргыз тили. 10 класс [Текст]: учебник / С. Өмүралиева  [и др.]. – Б., 2018. - 232 с.

72.Кыргызстан - выбор пути развития в цивилизованном мире [Текст]: монография / рук. раб.: Т. Койчуев. – Б., 2015. - 268 с.

73.Лакшин, А.М. Общая гигиена с основами экологии человека [Текст]: учебник / А. М. Лакшин, В. А. Катаева. - М.: БИНОМ, 2015. - 576 с.

74.Литвицкий, П.Ф. Патофизиология [Текст]: учебник. - М.: Гэотар-Медиа, 2016. - Т.1. - 624 с.

75.Литвицкий, П.Ф. Патофизиология [Текст]: учебник. - М.: Гэотар-Медиа, 2016. - Т.2. - 792 с.

76.Лобоцкая, Н.Л. Основы высшей математики [Текст]: учебник / Н. Л. Лобоцкая. - М.: Альянс, 2016. - 480 с.

77.Лукьянова, Л.В. Русский язык для медиков [Текст]: учебник / Л. В. Лукьянова. - СПб.: Златоуст, 2015. - 120 с.

78.Маршалл,  В.Дж. Клиническая биохимия [Текст]: руководство / В. Дж. Маршалл, С. К. Бангерт. - М.: БИНОМ, 2017. -  408 с.

79.Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст]: учебник / А. А. Воробьев. - М.: Медицинское информационное агенство, 2015. -  704 с.

80.Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст]: учебник / В.В. Зверев, А.С. Быков. - М.: Медицинское информационное агенство, 2016. - 816 с.

81.Международные поездки и здоровье [Текст]. - Женева.: Всемирная организация здравоохранения, 2012. - 296 с.

82.Насыров, В.А. Вкусовой анализатор и высокогорье [Текст]: монография / В. А. Насыров, Р. Р. Тухватшин, М. А. Мадаминова. -  Б.: Алтын тамга, 2008. - 107 с.

83.Насыров, В.А. Практическое руководство по аудиологии [Текст]: монография / В. А. Насыров, Т. А. Изаева, И. М. Исламов.– Б.: Турар, 2014.-134 с.

84.Нейрохирургия в 2т. [Текст]: руководство / О. Н. Древаль. - М.: Гэотар-Медиа, 2013. - Т.1. - 592 с.

85.Нейрохирургия в 2т. [Текст]: руководство / О. Н. Древаль. - М.: Гэотар-Медиа, 2013. - Т.2. - 864 с.

86.Неотложная кардиология [Текст]:  учебное пособие /  П. П. Огурцов,  В. Е. Дворников. - М.: Гэотар-Медиа, 2016. - 272 с.

87.Овсиенко, Ю.Г. Русский язык для начинающих [Текст]: учебник / Ю. Г. Овсиенко. - М.: Русский язык Курсы, 2018. - 472 с.

88.Омельченко, В.П. Медицинская информатика [Текст]: учебник  / В. П. Омельченко, А. А. Демидова. - М.: Гэотар-Медиа, 2018. - 384 с.

89.Омельченко, В.П. Медицинская информатика. Руководство к практическим занятиям [Текст]: руководство / В. П. Омельченко,        А. А. Демидова. - М.: Гэотар-Медиа, 2018. - 528 с.

90.Оморов, Р.А. Лечение желчно - каменной болезни у лиц пожилого и старческого возраста [Текст]: монография /   Р. А. Оморов, А. С. Токтосунов. - Б., 2017. - 152 с.

91.Осмонов, О.Дж. История Кыргызстана (С древнейших времен до наших дней) [Текст]: учебник / О. Дж. Осмонов. -  Б.: Мезгил, 2017. - 624 с.

92.Основы оперативной хирургии и топографической анатомии в 2-х т. [Текст]: учебник. – Б.: НЦРВХ, 2017. - Т.1. - 660 с.

93.Основы оперативной хирургии и топографической анатомии в 2-х т. [Текст]: учебник. – Б.: НЦРВХ, 2017. - Т.2. - 740 с.

94.Офтальмология [Текст]: учебник / Е. И. Сидоренко. - М.: Гэотар-Медиа, 2015. - 640 с.

95.Патофизиология в 2т. [Текст]: учебник / В. В. Новицкий,  О. И. Уразова. - М.: Гэотар-Медиа. 2018. - Т.1. - 896 с.

96.Патофизиология в 2т. [Текст]: учебник / В. В. Новицкий,  О. И. Уразова. - М.: Гэотар-Медиа., 2018. - Т.2. - 592 с.

97.Петров, В.И. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной практике: мастер - класс [Текст]: учебник / В. И. Петров. – М.: Гэотар-Медиа, 2015. - 880 с.

98. Питание детей грудного и раннего возраста [Текст]: учебное пособие. – Б., 2018. - 175 с.

99.Поиски и пути решения проблем в диагностике и лечении эхиноккоза печени [Текст]: руководство / А. И. Мусаев [и др.]. – Б.: "Улуу Тоолор", 2017. - 135 с.

100.Практические навыки, используемые в акушерстве и гинекологии [Текст]: (обучение клиническим навыкам) /   М. С. Мусуралиев. –       Б., 2017. - 128 с.

101.Привес, М. Г. Анатомия человека [Текст]: учебник /   М. Г. Привес,     Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. - СПб. : СПбМАПО, 2017. - 720 с.

102.Пропедевтика детских болезней [Текст]: учебник / Р. Р. Кильдиярова, В. И. Макарова. - М.: Гэотар-Медиа, 2017. - 520 с.

103.Проффит, У.Р. Современная ортодонтия [Текст]: руководство / У. Р. Проффит. - М.: Медпресс-информ, 2017. -  560 с.

104.Психиатрия и наркология [Текст]: учебник / Н.Н. Иванец [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 832 с.

105.Ройтберг, Г.Е. Внутренние болезни. Сердечно -сосудистая система [Текст]: руководство / Г. Е. Ройтберг,  А. В. Струтынский. - М.: Бином, 2007. - 856 с.

106.Ромодановский, П.О. Судебная медицина [Текст]: рекомендовано методсоветом ВУЗа / П.О. Ромодановский,  Е. Х. Баринов, В. А. Спиридонов. - 528 с.

107.Сааданбеков, Ж. Патриарх кыргызской медицины [Текст]: посвящ.     90-летию великого кыргызского хирурга Мамакеева Мамбета Мамакеевича / Ж. Сааданбеков. – Б.: Турар, 2017. - 393 с

108.Сборник нормативно - методических документов об усовершенствовании системы эпидемиологического надзора за малярией в период элиминации = Безгекти элиминациялоо мезгилинде эпидемиологиялык козомол жүргүзүү системасын жакшыртуу боюнча нормативдик - усулдук документтердин жыйнагы [Текст]: сборник. –        Б., 2014. - 260 с.

109.Ситуационные задачи и ответы по физиологии [Текст]: учебное пособие / Т. Е. Кузнецова, В. М. Смирнов. - М.: Медицинское информационное агенство, 2014. - 224 с.

110.Слюсарев, А.А. Биология с общей генетикой [Текст]: учебник /  А. А. Слюсарев. - М.: Альянс, 2018. - 472 с.

111.Соложенкин, В.В. Избранные лекции по психиатрии для врачей-кардиологов [Текст] / В. В. Соложенкин. – Б.:  Изд-во КРСУ, 2016. - 134 с.

112.Соложенкин, В.В. Избранные лекции по психиатрии с элементами психотерапии [Текст] / В. В. Соложенкин. – Б.: Изд-во КРСУ, 2016. - 318 с.

113.Соронкулова, А.Г. Пособие по русскому языку для иностранных  студентов - медиков [Текст] / А. Г. Соронкулова, Г. Б. Кульбаева. -     Б.: КГМА , 2015. - 132 с.

114.Справочник Видаль [Текст]: Лекарственные препараты в Казахстане. - Алматы : АстраФармСервис, 2007. - 944 с.

115.Сулайманов, Ш.А. Аллергология [Текст]: основные клинические формы, некоторые аспекты коморбидности, морфологии, современные технологии диагностики и лечения / Ш. А. Сулайманов [и др.]. – Б., 2016. - 218 с.

116.Тентимишев, М. Хирург, академик Какиш Рыскулова [Текст] /            М. Тентимишев. – Б.: "Бийиктик", 2008. - 160 с.

117.Трезубов, В.Н. Ортопедическая стоматология [Текст]: учебник  / В. Н. Трезубов, Л. М. Мишнев, В. В. Трезубов. - М.: Медпресс-информ, 2017. - 328 с.

118.Тухватшин, Р.Р. Патофизиология - основа развития современной клинической медицины [Текст]: Актовая речь на заседании Ученого совета КГМА им. Ахунбаева 6 мая 2011 года / Р. Р. Тухватшин. - Б., 2011. - 110 с.

119.Фармакология [Текст]: учебник / Р. Н. Аляутдин. - М.: Гэотар-Медиа, 2018. - 1104 с.

120.Фармацевтическая химия [Текст]: учебник / Т.В.Плетенева. - М.: Гэотар-Медиа, 2017.-816 с.

121.Хомченко, Г.П. Сборник задач по химии для поступающих в ВУЗы [Текст]: сборник / Г. П. Хомченко, И. Г. Хомченко. - М.: Новая волна, 2017. - 278 с.

122.Хорошее здоровье при низких затратах. Опыт последних 25 лет: Каковы составляющие успешной системы здравоохранения? [Текст] /  Дина Балабанова, Марти МакКии, Анне Миллс. – Лондон, 2011. - 108 с.

123.Хрусталев, Ю.М. Философия [Текст]: учебник / Ю. М. Хрусталев. - М.: Гэотар-Медиа, 2015. - 464 с.

124.Цогт, Г. Фтизиатрия [Текст]: учебник / Г. Цогт, Т. Чубаков,                  А. Кадыров. - Б.: KIRLand Print, 2017. - 368 с.

125.Чернявский, М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии  [Текст]: учебник / М. Н. Чернявский. - М.: ЗАО "Шико", 2018. -  448 с.

126.Чернявский, М.Н. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии [Текст]: учебник / М. Н. Чернявский. - М.: Гэотар-Медиа, 2015. - 400 с.

127.Ыдырысов, И.Т. Диагностика и лечение сочетанных травм [Текст]: клиническое руководство / И. Т. Ыдырысов, К. Б. Ырысов. - Ош : ЧП"Book-Дизайн, 2017. - 91 с.

128.Экономика Кыргызстана: проблемы рационального использования природных  ресурсов [Текст] / рук.раб.:  Т. Койчуев. –                           Б.: Издательство " Илим", 2012. - 221 с.

129.Электронная книга Texet [Текст]: ТВ-416FL. – 2018.

130.Эсенбекова, З.Э. Курс лекций по нормальной физиологии [Текст]: учебное пособие / З. Э. Эсенбекова,    Т. Н. Наумова, И. К. Каримова. – Б.: издательский центр КГМА, 2018. - 290 с.

131.Юнусов,  А.А. Патология щитовидной железы и репродуктивная функция у женщин [Текст]: монография / А. А. Юнусов, А. О. Атыканов, Ю. Х-М. Шидаков. – Б.: Изд-во КРСУ, 2017. - 96 с.

132.Basic and Clinical Science Cours 2017-2018 [Text] / B. Cantor Louis. Second 3: Basic and Clinical Science Cours 2017-2018 :Clinical Optics /     T. Azar Dmitri, 2017. - 366 p.

133.Basic and Clinical Science Cours 2017-2018 [Текст] / B. Cantor Louis, J. Rapuano Christopher, A. George. Section 1: Basic and Clinical Science Cours 2017 - 2018 : Update on General Medicine / J. Ingraham Herbert, 2017. - 368 p.

134.Basic Ophthalmology [Text] / A. Harper Richard, 2010. - 219 p.

135.Basic Techniques of Ophthalmic Surgery [Text] / P. Dunn James, D. Langer Paul, 2009. - 488 p.

136.Chabner, Davi -Ellen. The language of medicine [Text]: учебное пособие / D Chabner, 2017. - 1041 p.

137.Chabner, Davi -Ellen. The language of medicine [Text]: учебное пособие / D. Chabner, 2017. - 1041 p.

138.Chabner, Davi -Ellen. The language of medicine [Text]: учебное пособие / D. Chabner, 2017. - 1041 p.

139.Chabner,  Davi -Ellen. The language of medicine [Текст]: учебник / D.  Chabner, 2016. - 1041 p.

140.Cперенская, Э.ВA Level Mathematics For Russian pupils [Text]: учебное пособие / Э. В. Cперенская. - 2015. - 384 p.

141.Сперенская, Э.В.  A Level Mathematics For Russian pupils [Text]: учебное пособие / Э. В. Сперенская. - 2019. - 384 с.

142.Frank, H. Atlas of human anatomy [Text]: учебник / H. Frank,  MD. Netter. -  2018. - 588 p.

143.Frank, H. Atlas of human anatomy [Text]: учебник / H. Frank,  MD. Netter. - 2018. - 588 p.

144.Frank, H. Atlas of human anatomy [Text]: учебник / H. Frank,  MD. Netter. -  2018. - 588 p.

145.Leslie R, Gartner. Textbook of histology [Text]: учебное пособие / G. Leslie R. - 2017. - 655 p.

146.Leslie R, Gartner. Textbook of histology [Text]: учебное пособие / G. Leslie R. - 2017. - 655 p.

147.Leslie R, Gartner. Textbook of histology [Text]: учебное пособие / G. Leslie R. - 2017. - 655 p.

148.Levchuk, I. P. First Aid of Accidents and Emergency Situations [Text]: course book / I. P. Levchuk, A. V. Kostyuchenko, A. P. Nazarov. - 2017. - 120 p.

149.Louis, B. Cantor Basic and Clinical Science Cours 2017-2018 [Text] / B. Cantor Louis, J. Rapuano Christopher, A. George. -  2017. - 430 p.

150.Louis, B. Cantor Basic and Clinical Science Cours 2017-2018 [Text]: Section 4: Ophthalmic Pathology and Intraocular Tumors / B. Louis. - 2017. - 372 p.

151.Louis, B. Cantor Basic and Clinical Science Cours 2017-2018 [Text]: Second 6: Pediatric Ophthalmology and Strabismus / B. Louis. - 475 p.

152.Louis, B. Cantor Basic and Clinical Science Cours 2017-2018 [Text]: Second 7: Orbit, Eyelids, and Lacrimal System / B. Louis, 2017. - 335 p.

153.Louis, B. Cantor Basic and Clinical Science Cours 2017-2018 [Text]: Section 10: Glaucoma / B. Louis, 2017. - 261 p.

154.Louis, B. Cantor Basic and Clinical Science Cours 2017-2018 [Text]: Section 11: Lens and Cataract / B. Louis, 2017. -   244 p.

155.Louis, B. Cantor Basic and Clinical Science Cours 2017-2018 [Text]: Section 12 : Retina and Vitreous / B. Louis, 2017. - 422 p.

156.Louis, B. Cantor Basic and Clinical Science Cours 2017-2018 [Text]: Section 13: Refractive Surgery / B. Louis, 2017. - 254 p.

157.Louis, B. Cantor Basic and Clinical Science Cours 2017-2018 [Text]: Section 8: External Disease and Cornea / B. Louis. - 2017. - 533 p.

158.Louis, B. Cantor Basic and Clinical Science Cours 2017-2018 [Text]: Section 9: Intraocular Inflammation and Uveitis / B. Louis. -  2017. - 359 p.

159.Louis, B. Cantor Basic and Clinical Science Cours 2017-2018 [Текст]: Neuro-Ophthalmology. Second 5: Neuro-Ophthalmology / B. Louis, 2017. - 428 p.

160.Louis, B. Cantor Basic and Clinical Science Cours 2017-2018 [Текст]: Neuro-Ophthalmology. Second 5: Neuro-Ophthalmology / B. Louis. -  2017. - 428 p.

161.Master Index [Text]: Basic and Clinical Science Cours 2017-2018 /Index Master, 2017. - 410 p.

162.Medical Biochemistry [Text]: учебник / V.V. Davydov, T.P. Vavilova, A.V. Shestopalov, S.A. Roumiantsev, E.R. Grabovetskaya. - 2018. - 392 p.

163.Practical Ophthalmology [Text]: A Manual for Beginning Residents / H. Blomquist Preston. -  2015. - 334 p.

164.Sapin, M. R. Textbook of Human Anatomy In 2 volumes [Текст]: учебное пособие. -  2017. - Vol.1. - 416 с.

165.Sapin, M. R. Textbook of Human Anatomy In 2 volumes [Текст]: учебное пособие. - 2017. - Vol.2. - 480 с.

166.Textbook of Human Anatomy In 3 volumes [Text]: учебник / L.L. Kolesnikov, D. B. Nikitiuk, S.V. Klochkova, I.G. Stelnikova, 2018. -   Vol.1. - 288 p.

167.Textbook of Human Anatomy In 3 volumes [Text]: учебник / L.L. Kolesnikov, D.B. Nikityuk , S.V. Klochkova, I.G. Stelnikova, 2018. –  Vol.2. - 320 p.

168.Textbook of Human Anatomy In 3 volumes [Text]: учебник / L.L. Kolesnikov, D.B. Nikitjuk, S.V Klochkova I.G. Stelnikova. -  2018. -   Vol.3. - 216 p.

169.Young, Barbara. Wheaters functional histology: a text and colour atlas [Text]: атлас / B. Young. - 2018. - 451 p.

170.Zurabyan, S.E. Fundamentals of bioorganic chemistry = Основы биоорганической химии [Текст]: учебник / S.E. Zurabyan. - 2018. - 304 с.

MeSH update for 2021: new subject headings of interest to LSHTM users -  Library & Archives Service blog
Новости - Доступ в polpred.com!

Бесплатный доступ к ресурсам eIFL