Поиск литературы

Для поиска литературы перейдите  

в электронный каталог  

Просмотр книг в электронном виде

возможен после авторизации

Логин   - фамилия читателя

Пароль  - № читательского билета

Авторизация


Правила выдачи читательского билета
Клинические протоколы
Медицинские журналы в свободном доступе

Авторефераты 2018

1.Абдышев, Т.К. Тиш жулгандан кийинки альвеолиттерди комплекстүү дарылоону өркүндөштүрүүнүн заманбап ыкмасы [Текст]: автореферат дис. ... канд. мед. наук / Т. К. Абдышев. –  Б., 2018. - 26 с.

2.Айтназаров, М. С. Боордун диафрагмалдык жайгашуусундагы эхинококкоздун өтүшүп кеткен жана кайра пайда болгон түрлөрүн операция жасоодогу тактикалык жана техникалык чечимдер  [Текст]: автореферат дис. ...д-ра мед. наук  / М. С. Айтназаров. – Б., 2018. - 31 с.

3.Байгараев, Э.А. Тизе муундун каптал байламталарын жаракаттануудан    кийин жабыркоолорунда калыбына келтирүү=восстановление боковых связок коленного сустава при посттравматических повреждениях [Текст]: автореферат дис. ... канд. мед. наук  / Э. А. Байгараев. –  Б., 2018. -  21 б.

4.Исмаилов, К.А. Бел өмүрткаларынын диск чурку оорусунун клиникалык көрүнүшү менен колдонулган нейровизуализациялык ыкмалардын ортосундагы дал келүү [Текст]: автореферат дис. ...канд. мед. наук  / К. А. Исмаилов. – Б., 2018. - 26 б.

5.Исмаилов, И.З.  PADUS GRAYANAE MAXIMдин жер үстүнкү бөлүгүнүн негизиндеги фитопрепараттын даяр дарылык формасын алуунун технологиясынын илимий - технологиялык жана эксперименталдык негиздемеси, алардын фармацевтикалык жана фармакалогиялык касиеттерин изилдөө  [Текст]: автореферат дис. ...    д-ра мед. наук  / И. З. Исмаилов. – Б., 2018. - 48 с.

6.Калюжная, О.А. Физикалык факторлорду колдонуу менен гастродуоденалдуу патологиялуу оорулуулардын комплекстүү медициналык реабилитациялоосу [Текст]: автореферат дис. ... канд. мед. наук  / О.А. Калюжная. – Б., 2018. - 24 с.

7. Маймерова, Г. Ш. Кыргыз Республикасындагы жаш балдардын өнөкөт спецификалык эмес өпкө ооруулары [Текст]: автореферат дис. ... д-ра мед. наук  / Г. Ш. Маймерова. – Б., 2018. - 45 с.

8.Мамасаидов, Ж. А. Эсенциалдык гипертония менен ооругандардын кан тамырларын ийкемсиздигин, борбордук кан басымын жана чагылдырылган толкундун көрсөткүчтөрүн жүрөк жана уйку тамырларын талкалоосу менен байланышы [Текст]: автореферат дис. ... канд. мед. наук  / Ж. А. Мамасаидов. – Б., 2018. - 26 с.

9.Мамышов, А. Ж. Кант диабети менен жабыркаган бейтаптарда өнөкөт остеомиелитти санациялоонун өркүндөтүлгөн методу [Текст]: автореферат дис. ... канд. мед. наук  / А. Ж. Мамышов. – Б., 2018. - 18 с.

10.Мырзаахматова, А.К. Бийик тоолуу жерлерде жашаган адамдардын уйкусундагы обструктивдүү апноэ/гипноэ синдромунун таралышы, функционалдык-клиникалык мүнөздөмөсү. [Текст]: автореферат дис. ... канд. мед. наук  / А. К. Мырзаахматова. – Б., 2018. - 25 с.

11.Сманова,Д.К. Эндемикалык богокту йод препараттын колдонуу ыкмаларын өркундөтүу жолу менен фармакотерапиясын оптималдаштырууну илимий негиздөө [Текст]: автореферат дис. ... д-ра мед. наук  / Д. К. Сманова. – Б., 2018. - 42 с.

12.Токтомбаев,  М.А. Ретенция дистопия иш аракеттери жүргүзүлгөн астынкы үчүнчү азууларды жуулуда остеоиндуктивдик материалдарды колдонуунун клинико - морфологиялык негиздери [Текст]: автореферат дис. ...канд. мед. наук  / М. А. Токтомбаев. – Б., 2018. - 22 с.

13.Турдуев,Д.А. Ичегинин курч өткөрбөстүгү учурунда аяктарда гемодинамиканы баалоо жана тромбоэмболиялык кабылдоолорду алдын алуу  [Текст]: автореферат дис. ... канд. мед. наук / Д. А. Турдуев. – Б., 2018. - 22 с.

14.Абдышев, Т.К. Современный подход к совершенствованию методик в комплексном лечении постэкстрационных альвеолитов [Текст]: автореферат дис. ... канд. мед. наук / Т. К. Абдышев. – Б., 2018. - 26 с.

15.Айтназаров, М. С. Тактические и технические решения в оперативном лечении осложненных и рецидивных форм эхинококкоза печени диафрагмальной локализации [Текст]: автореферат дис. ... д-ра мед. наук. /  М. С. Айтназаров. – Б., 2018. - 30 с.

16.Алиев, А. М. Профилактика и лечение периимплантитов с применением синего света и иммуномодулятора [Текст]:  автореферат дис. ... канд. мед. наук  / А. М. Алиев. – Б., 2018. - 25 с.

17.Джумаев, Ш.М. Оптимизация хирургического лечения больных с дефектами и деформациями нижней челюсти в условиях Республики Таджикистан [Текст]: автореферат дис. ... канд. мед. наук / Ш. М. Джумаев. – Б., 2018. - 25 с.

18.Исмаилов, И. З. Научно - технологическое и экспериментальное обоснование технологии получения готовых лекарственных форм фитопрепарата на основе надземных частей PADUS GRAYANA MAXIM,  изучение их фармацевтических и фармакологических свойств [Текст]: автореферат дис. ... д-ра мед. наук  / И. З. Исмаилов. – Б., 2018. - 46 с.

19.Исмаилова, А.Дж. Распространенность ВИЧ - инфекции среди женщин   в Кыргызской Республике [Текст]: автореферат дис. ... канд. мед. наук /  А. Дж.    Исмаилова. – Б., 2017. - 25 с.

20.Калюжная, О.А. Комплексная медицинская реабилитация больных с гастродуоденальной патологией с применением физических факторов [Текст]: автореферат дис. ... канд. мед. наук  / О.А. Калюжная. – Б., 2018. - 24 с.

21.Касымов, А.А. Особенности оперативного лечения осложненных и рецидивных послеоперационных вентральных грыж [Текст]: автореферат дис. ... канд. мед. наук / А. А. Касымов. – Б., 2017. - 20 с.

22.Кудратов, А.Р. Комбинация применения биокомпозиционного и синтетического остеопластических материалов в сочетании с богатой тромбоцитами плазмы для замещения костных полостей в хирургической стоматологии [Текст]: автореферат дис. ...канд. мед. наук / А. Р. Кудратов. – Б., 2018. - 22 с.

23.Маймерова, Г. Ш. Хронические неспецифические заболевания легких у детей в Кыргызской Республике [Текст]: автореферат дис. ... д-ра мед. наук  / Г. Ш. Маймерова. – Б., 2018. - 45 с.

24.Мамасаидов, Ж. А. Взаимосвязь сосудистой жесткости, центрального давления и параметров отраженной волны с ремоделированием сердца и каротидных артерий у больных эссенциальной гипертензией [Текст]: автореферат дис. ... канд. мед. наук / Ж. А. Мамасаидов. – Б., 2018. -    26 с.

25.Мамышов, А. Ж. Усовершенствованный метод санации остеомиелитической полости при хроническом остеомиелите у больных сахарным диабетом [Текст]: автореферат дис. ... канд. мед. наук  / А. Ж. Мамышов. – Б., 2018. -   18 с.

26.Мойдунова, Н.К. Оптимизация дифференциальной диагностики туберкулезных серозитов в Кыргызской Республике [Текст]: автореферат дис. ... канд. мед. наук / Н. К. Мойдунова. – Б., 2017. - 25 с.

27.Мырзаахматова, А.К. Распространенность, клинико - функциональная характеристика синдрома обструктивного апноэ/гипноэ сна у жителей высокогорья [Текст]: автореферат дис. ... канд. мед. наук  / А. К. Мырзахматова. – Б., 2018. - 25 с.

28.Сатыбалдиева, А.Б. Инфекционная безопасность и перспективы развития донорства крови в Кыргызской Республике [Текст]: автореферат дис. ... канд. мед. наук / А. Б. Сатыбалдиева. – Б., 2017. -  27 с.

29.Сманова, Д. К. Научное обоснование оптимизации фармакотерапии эндемического зоба путем совершенствования методов применения препарата йода [Текст]: автореферат дис. ... д-ра мед. наук / Д. К. Сманова. – Б., 2018. - 41 с.

30.Токтомбаев, М.А. Клинико - морфологическое обоснование применения остеоиндуктивных материалов при удалении ретинированных дистопированных нижних третьих моляров [Текст]: автореферат дис.  ...канд. мед. наук  / М. А.Токтомбаев. – Б., 2018.-21 с.

31.Турдуев, Д. А. Оценка гемодинамики в нижних конечностях и профилактика тромбоэмболических осложнений при острой кишечной непроходимости [Текст]: автореферат дис. ... канд. мед. наук / Д. А. Турдуев. – Б., 2018. - 22 с.

32.Човдурбаев, Н.Ж. Совершенствование диагностики и лечения туберкулеза периферических лимфатических узлов [Текст]: автореферат дис. ... канд. мед. наук / Н. Ж. Човдурбаев. – Б., 2017. - 28с.

MeSH update for 2021: new subject headings of interest to LSHTM users -  Library & Archives Service blog
Новости - Доступ в polpred.com!

Бесплатный доступ к ресурсам eIFL