Поиск литературы

Для поиска литературы перейдите  

в электронный каталог  

Просмотр книг в электронном виде

возможен после авторизации

Логин   - фамилия читателя

Пароль  - № читательского билета

Авторизация


Правила выдачи читательского билета
Клинические протоколы
Медицинские журналы в свободном доступе

Книги 2019

1.Абдылдаева Т.Ч. Дин философиясы [Текст] / Т. Ч. Абдылдаева. - Бишкек. : [б. и.], 2019. - 180 б.

2.Айкөлдүгү Манас баба өңдөнүп  [Текст] : жыйнак / ред.А. Акматалиев. - Бишкек : Кут-Бер, 2018 - 1Т. - 360 б.

3.Айкөлдүгү Манас баба өңдөнүп  [Текст] : жыйнак / ред.А. Акматалиев. - Бишкек : Кут-Бер, 2018 - 2Т. - 352 б.

4.Айтматов энциклопедиясы [Текст] : портреттер, илимий макалалар, эскерүүлөр, ырлар, каттар, маалыматтар, документтер, сүрөттөр).  Т.1 : (А-Ж) / ред. А. Акматалиев. - 2 бас. - Бишкек : Турар, 2018. - 971 б. : ил.

5.Айтматов энциклопедиясы [Текст] : портреттер, илимий макалалар, эскерүүлөр, ырлар, каттар, маалыматтар, документтер, сүрөттөр).  Т.2 / ред. А. Акматалиев. - 2 бас. - Бишкек : Турар, 2018. - 932 б. : ил.

6.Айтматов энциклопедиясы [Текст] : портреттер, илимий макалалар, эскерүүлөр, ырлар, каттар, маалыматтар, документтер, сүрөттөр). Т.3 / ред. А. Акматалиев. - Бишкек : Турар, 2018. - 850 б. : ил.

7.Бердимуратов,А.М.  Тармактын технологиясынын негиздери [Текст] : окуу куралы / А. М. Бердимуратов. - Бишкек. : [б. и.], 2019. - 140 б.

8.Бообекова, С.   Жалпы жана органикалык эмес химия боюнча көнүгүүлөр [Текст] : окуу куралы / С. Бообекова. - Бишкек. : [б. и.], 2019. - 212 б. -

9.Дюшеева, Гульмира.  Кылым карыткан тил: Кыргызский язык для начинающих. Элементарный уровень (А2) [Текст] : учебник / Г. С. Дюшеева. - 2-е изд. - Бишкек : [б. и.], 2016. - 252 б.

10.Дюшеева, Гульмира. Кылым карыткан тил: Кыргызский язык для начинающих.Элементарный уровень А1 [Текст] : учебник / Г. С. Дюшеева. - 2-е изд.,доп. - Бишкек : [б. и.], 2016. - 256 б.

11.Дюшеева, Гульмира. Кылым карыткан тил: Кыргызский язык, средний уровень (В 1) [Текст] : учебник / Г. Дюшеева, М. С. Ногойбаева. - Бишкек : [б. и.], 2016. - 163 с.

12.Жантаева, Г. А.  Адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы [Текст] : окуу куралы / Г. А. Жантаева, Б. К. Кадырова ; Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Зоология,адамдын жана жаныбарлардын физиологиясынын кафедрасы. - Бишкек : Полиграфбумресурсы, 2017. - 168 б. : ил.

13.Жумабаев, К. "Турмуш-тиричилик коопсуздугу" сабагы боюнча лекциялардын курсу [Текст] : окуу китеби / К. Жумабаев. - Бишкек. : [б. и.], 2018. - 184 б.

14.Жумалиев, Ж.  Азыркы кыргыз тилинин диалекттери [Текст] : окуу китеби / Ж. Жумалиев. - Бишкек. : "Имак-офсет", 2015. - 440 б.

15.Исаев, К.  Классикалык социологиянын тарыхы [Текст] : жогрку окуу жайлары үчүн окуу куралы / К. Исаев. - Бишкек. : [б. и.], 2018. - 256 б.

16.Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу системасы [Текст] : окуу китеби / ред. А. Акматалиев. - Бишкек. : [б. и.], 2019. - 220 б.

17.Кыргыз тилинин практикалык курсу [Текст] / түз. А. Р. Акунова. - Бишкек : Турар, 2016. - 228 б.

18.Кыргызча-орусча сөздүк: 40000 слов [Текст] : словарь / ред. К. К. Юдахин . - 4-е изд. - Бишкек : "Улуу Тоолор", 2015. - 1092 с.

19.Ооруулардын эл аралык жиктемеси ОЭАК-10(Х каралышы, толуктоолору 2014) [Текст] / пер.: М. Жээналиев, Н. М. Мейманжанов. - Бишкек : Алтын тамга, 2018 - Т.1. - 496 б.

20.Ооруулардын эл аралык жиктемеси ОЭАК-10(Х каралышы, толуктоолору 2014) [Текст] / пер.: М. Жээналиев, Н. М. Мейманжанов. - Бишкек : Алтын тамга, 2018 -  Т.2. - 496 б.

21.Ооруулардын эл аралык жиктемеси ОЭАК-10(Х каралышы, толуктоолору 2014) [Текст] / пер.: М. Жээналиев, Н. М. Мейманжанов. - Бишкек : Алтын тамга, 2018 - Т.1. - 496 б.

22.Ооруулардын эл аралык жиктемеси ОЭАК-10(Х каралышы, толуктоолору 2014) [Текст] / пер.: М. Жээналиев, Н. М. Мейманжанов. - Бишкек : Алтын тамга, 2018 -  Т.2. - 496 б.

23.Орозалиев, Э. С.  Кыргыз элинин психологиялык ойлорунун өнүгүүсү [Текст] : окуу куралы / Э. С. Орозалиев, Н. К. Мусаева, А. И. Тентигенова ; К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети. - Бишкек : Полиграфбумресурсы, 2017. - 176 б. : ил.

24.Орусча-кыргызча сөздүк : 51 000 сөз. [Текст] : словарь / ред. К. К. Юдахин . - 4-е изд. - Бишкек : "Улуу Тоолор", 2015. - 1136 б.

25.Рысбаев, Сулайман Казыбаевич. Кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун методологиясы [Текст] : учебник / С. К. Рысбаев. - Бишкек : Кут-Бер, 2015. - 344 б.

26.Сатыбалдиева, Р. А.  Кыргыз коому : этносоциалдык таанымдагы рефлексиянын орду [Текст] : монография / Р. А. Сатыбалдиева. - Бишкек : Maxprint, 2019. - 140 б.

27.Сыдыкова  Кален [Текст] : макалалар, ырлар, сүрөттөр. - Бишкек : Кут-Бер, 2017. - 304 б. : цв. ил.

28.Сыдыкова, Кален.  Атажуртум - ардагым [Текст] : эсселер, макалалар, маектер, пикирлер, арноолор / К. Сыдыкова. - Бишкек : "Бийиктик", 2011. - 760 б. Сыдыкова. - Бишкек : "Бийиктик", 2011. - 96 б.

29.Сыдыкова, Кален.  Саяктын Котон, Байталчы уругу .Санжыра [Текст] : историческая лит-ра / К.

30.Сыдыкова, Кален.  Шумерлер жана кыргыздар: Тарых [Текст] : историческая лит-ра / К. Сыдыкова. - Бишкек : Гүлчынар, 2018. - 168 б.

31.Сыдыкова, Кален.  Эс тутум: сүрөттөр [Текст] / К. Сыдыкова. - Бишкек : "Улуу Тоолор", 2018. - 244 б. -

32.Сыдыкова, Кален. Атилла баатыр : Тарых [Текст] : историческая лит-ра / К. Сыдыкова. - Бишкек : "Бийиктик", 2011. - 368 б.

33.Сыдыкова, Кален. Замандаштар [Текст] : очерки, эссе / К. Сыдыкова. - Бишкек : "Улуу Тоолор", 2018. - 300 б.

34.Сыдыкова, Кален. Кыргыз тарыхы:  Кошумча окуу китеп. Илимий-тарыхый эмгек [Текст] : историческая лит-ра / К. Сыдыкова. - Бишкек : Турар, 2011. - 804 б.

35.Сыдыкова, Кален. Кыргыздар жана индейцтер: Тарых [Текст] : историческая лит-ра / К. Сыдыкова. - Бишкек. : Гүлчынар, 2012. - 240 б.

36.Сыдыкова, Кален. Сыймыктуу кыргыз тарыхы [Текст] : макалалар, маектер / К. Сыдыкова. - Бишкек : "Улуу Тоолор", 2018. - 240 б.

37.Тиштери толук тушкөн бейтаптарды ортопедиялык дарылоо [Текст] : учебник / пер. У. А. Амираев. - Бишкек. : [б. и.], 2019. - 320 б. : ил.

38.Ч.Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча изилдөөлөр [Текст] : 3-томдук / түз. А. Акматалиев. - Бишкек : Кут-Бер, 2018 -  Т.1 - 560 б.

39.Ч.Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча изилдөөлөр [Текст] : 3-томдук / түз. А. Акматалиев. - Бишкек : Кут-Бер, 2018 - 2Т. - 552 б.

40.Ч.Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча изилдөөлөр [Текст] : 3-томдук / түз. А. Акматалиев. - Бишкек : Кут-Бер, 2018 – Т3. - 560 б.

41.Эсенбекова, С.  Адам физиологиясынын негиздери:  [Текст] : медициналык жогорку окуу жайларынын студенттери учун окуу китеби / С. Эсенбекова. - Бишкек. : [б. и.], 2019. - 404 б.

42.Анатомия человека: в 2-х томах [Текст] / ред. М. Р. Сапин . - М. : Гэотар-Медиа, 2018 - Т.2. - 456 с. : ил.

43.Анатомия человека: в 2-х томах [Текст] / ред. М. РСапин . - М. : Гэотар-Медиа, 2018 -  Т.1. - 528 с. : ил.

44.Атлас анатомии человека: в 4-х т. [Текст] / Р. Д. Синельников.   : учебное пособие, Т.1. / Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников. - 8-е изд., перераб. - М. : РИА "Новая волна" : Издатель Умеренков, 2018. - 488 с. : ил.

45.Афанасьев, В. В. Абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области и шеи.Атлас [Текст] : атлас / В. В. Афанасьев, О. О. Янушевич, Б.К.  Ургуналиев. - М. : Гэотар-Медиа, 2019. - 120 с       

46.Бадалян , Л. О. Детская неврология [Текст] : учебник / Л. О. Бадалян . - 5-е изд. - М. : Медпресс-информ, 2019. - 608 с. : ил.

47.Бакчиев, Т. А.  Манасоведение [Текст] : учебное пособие / Т. А. Бакчиев. - Бишкек : Алтын тамга, 2019. - 176 с.

48.Брудный , А. А. Психологическая герменивтика [Текст] : учебное пособие / А. А. Брудный . - М. : Лабиринт, 2005. - 336 с. : ил.

49.Выготский Л.С. Психология [Текст] : учебник / Л. С. Выготский. - М. : Эксмо-Пресс, 2000. - 1008 с.

50.Глазные болезни [Текст] : учебник / ред. В. Г. Копаева. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : "Офтальмология", 2018. - 482 с. : ил.

51.Дифференциальная диагностика головокружения в оториноларингологии [Текст] : учебное пособие / Насыров В.А., Изаева Т.А.,Исламов И.М., Исмаилова А.А., Беднякова Н.Н. - Бишкек : [б. и.], 2019. - 48 с.

52.Исследования, статьи, выступления (о творчестве Ч.Айтматова) [Текст] : в 5-х т. / ред. А. Акматалиев. - Бишкек : KIRLand, 2018- т.1.-450c.

53.Исследования, статьи, выступления (о творчестве Ч.Айтматова) [Текст] : в 5-и т. / ред. А. Акматалиев. - Бишкек : KIRLand , 2018 - Т.2. - 494 с.

54.Исследования, статьи, выступления (о творчестве Ч.Айтматова) [Текст] : в 5-х т. / ред. А. Акматалиев. - Бишкек : KIRLand , 2018 - Т.3. - 480 с

55.Исследования, статьи, выступления (о творчестве Ч.Айтматова) [Текст] : в 5-х т. / ред. А. Акматалиев. - Бишкек. : KIRLand , 2018 -Т.4. - 472 с.

56.Исследования, статьи, выступления (о творчестве Ч.Айтматова) [Текст] : в 5-х т. / ред. А. Акматалиев. - Бишкек : KIRLand , 2018 – Т.5.-464 с.

57.Комаров, Г. А. Управление медицинской организацией [Текст] : курс лекций / Г. А. Комаров. - СПб. : ИПК "Береста", 2018. - 420 с. : ил.

58.Левчук, И. П.  Медицина катастроф [Текст] : учебник / И. П. Левчук. - М. : Гэотар-Медиа, 2015. - 240 с. : ил.

59.Литвицкий, П. Ф.  Патофизиология = Pathophysiology: лекции, тесты, задачи [Текст] : учебное пособие / П. Ф. Литвицкий, С. В. Пирожков, Е. Б. Тезиков. - М. : Гэотар-Медиа, 2016. - 432 с. : ил.

60.Лучевая диагностика [Текст] : учебник / ред. Г. Е. Труфанов. - М. : Гэотар-Медиа, 2016. - 496 с. : ил.

61.Мамытов , М. М.   Тайны мозга и загадочность феномена интуиции [Текст] : монография / М. М. Мамытов . - Бишкек. : [б. и.], 2019. - 154 с. : ил.

62.Медицина катастроф [Текст] : учебник / П.Л.Колесниченко. - М. : Гэотар-Медиа, 2018. - 440 с. : ил.

63.Медицина катастроф [Текст] : учебник / П.Л.Колесниченко. - М. : Гэотар-Медиа, 2018. - 440 с. : ил.

64.Местная анестезия в стоматологии [Текст] : методические рекомендации / Бакиев Б.А. Сагамбаев Д.С.,Базарбаев Н.Р.,Базарбаев Э.Н., Бакиев А.Б. - Бишкек : [б. и.], 2017. - 95 с.. : ил.

65.Микрюков, В. Ю. Общевоенная подготовка [Текст] : учебник / В. Ю. Микрюков. - М. : КНОРУС, 2020. - 366 с.

66.Николаев, А. В.  Топографическая анатомия и оперативная хирургия [Текст] : учебник / А. В. Николаев. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Гэотар-Медиа, 2016. - 736 с. : ил.

67.Обмен веществ и энергии в организме [Текст] : методические указания. - Бишкек. : [б. и.], 1997. - 33 с

68.Организация и методика занятий по легкой  атлетике  [Текст] : методические рекомендации / сост.: Д. А. Иманходжаев, А. П. Купченко. - Бишкек : [б. и.], 2019. - 23 с.

69.Основы профилактики стоматологических заболеваний[Текст] : учебное пособие / Г. С. Чолокова, И. М. Юлдашев, Д.М., А. Ш. Камчыбекова. - Бишкек : КГМА, 2018. - 125 с.

70.Очерки по физиологии. Физиологии пищеварения. [Текст] : в 2-х ч. / Заречнова Н.Н. - Б. : КРСУ). Ч.1. -  1997. - 60 с.

71.Пальцев М.А.  Патология человека [Текст] : в 2-х т. / М. А. Пальцев. - М. : Медицина, 2009 -     Т.1. : Общий курс. - 336 с. : ил.

72.Пальцев М.А.  Патология человека [Текст] : в 2-х т. / М. А. Пальцев. - Москва : Медицина, 2009 -  Т.2. : Частный курс, Ч.1. - 576 с. : ил.

73.Пальцев М.А.Патология человека [Текст] : в 2-х т. / М. А. Пальцев ; Н. М. Аничков, П. Ф. Литвицкий. - М. : Медицина, 2009 -  Т.2. ; Ч.2. - 536 с. : ил.

74.Ревматология [Текст] : учебное пособие / ред. А. А. Усановой. - М. : Гэотар-Медиа, 2018. - 408 с.

75.Рогозина, И. В.  Медицина катастроф [Текст] : учебное пособие / И. В. Рогозина. - М. : Гэотар-Медиа, 2015. - 152 с. : ил.

76.Ройтберг, Г. Е.  Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система [Текст] : учебное пособие / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Медпресс-информ, 2019. - 904 с. : ил.

77.Ройтберг, Г. Е. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система [Текст] : учебное пособие / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Медпресс-информ, 2019. - 904 с. : ил.

78.Ройтберг, Г. Е. Внутренние болезни. Система органов пищеварения [Текст] : учебное пособие / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Медпресс-информ, 2018. - 576 с. : ил.

79.Сборник лекций по анатомии: 1 семестр [Шрифт Брайля] : в 4-х кн. / сост. К. А. Тамаева. - Бишкек : [б. и.], 2019 - Кн.1.

80.Сборник лекций по анатомии: 1 семестр [Шрифт Брайля] : в 4-х кн. / сост. К. А. Тамаева. - Бишкек : [б. и.], 2019 -Кн.2.

81.Сборник лекций по анатомии: 1 семестр [Шрифт Брайля] : в 4-х кн. / сост. К. А. Тамаева. - Бишкек : [б. и.], 2019 - Кн.3.

82.Сборник лекций по анатомии: 1 семестр [Шрифт Брайля] : в 4-х кн. - Бишкек : [б. и.], 2019 -   Кн.4

83.Сборник лекций по анатомии: 2 семестр [Шрифт Брайля] : в 3-х кн. / сост. К. А. Тамаева. - Бишкек : [б. и.], 2019 - Кн.1.

84.Сборник лекций по анатомии: 2 семестр [Шрифт Брайля] : в 3-х кн. - Бишкек : [б. и.], 2019 -     Кн.2.

85.Сборник лекций по анатомии: 2 семестр [Шрифт Брайля] : в 3-х кн. / сост. К. А. Тамаева. - Бишкек : [б. и.], 2019 - Кн.3

86.Сборник лекций по анатомии: 3 семестр [Шрифт Брайля] : в 2-х кн. / сост. К. А. Тамаева. - Бишкек : [б. и.], 2019 - Кн.2..

87.Сборник лекций по анатомии: 3 семестр [Шрифт Брайля] : в 2-х кн. / сост. К. А. Тамаева. - Бишкек : [б. и.], 2019 - Кн.1.

88.Сборник лекций по анатомии: 4 семестр [Шрифт Брайля] : в 2-х кн. / сост. К. А. Тамаева. - Бишкек : [б. и.], 2019 - Кн.1.

89.Сборник лекций по анатомии: 4 семестр [Шрифт Брайля] : в 2-х кн. / сост. К. А. Тамаева. - Бишкек : [б. и.], 2019 -  Кн.2.

90.Сборник лекций по физиологии [Шрифт Брайля] : в 3-х кн. / сост. И. Е. Кононец. - 1-е издание по Брайлю. - Бишкек : [б. и.], 2019 -  Кн.1.

91.Сборник лекций по физиологии [Шрифт Брайля] : в 3-х кн. / сост. И. Е. Кононец. - 1-е изд. по Брайлю. - Бишкек : [б. и.], 2019 .-Кн.2.

92.Сборник лекций по физиологии [Шрифт Брайля] : в 3-х кн. / сост. И. Е. Кононец. - 1-е изд. по Брайлю. - Бишкек : [б. и.], 2019 - Кн.3.

93.Синельников Р.Д.Атлас анатомии человека [Текст] : в 4-х т. / Р. Д. Синельников. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : РИА "Новая волна" : Издатель Умеренков, 2018 -  Т.2. : Учение о внутренностях и эндокриных железах. - 272 с. : ил.

94.Синельников Р.Д.Атлас анатомии человека [Текст] : в 4-х т. / Р. Д. Синельников. - М. : РИА "Новая волна" : Издатель Умеренков, 2019 -  Т.3. : Учение о сосудах и лимфоидных органах. - 7-е изд., испр. и доп. - 216 с. : ил.

95.Синельников Р.Д.Атлас анатомии человека [Текст] : в 4-х т. / Р. Д. Синельников. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : РИА "Новая волна" : Издатель Умеренков, 2019 - Т.4. : Учение о нервной системе и органах чувств. - 316 с. : ил.

96.Токсикология и медицинская защита [Текст] : учебник / ред. А. Н. Гребенюка. - СПб. : Фолиант, 2018. - 672 с. : ил.

97.Токсикология и медицинская защита [Текст] : учебник / ред. А. Н. Гребенюка. - СПб. : Фолиант, 2018. - 672 с. : ил.

98.Фармакология [Текст] : учебник / ред. Р. Н. Аляутдин. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Гэотар-Медиа, 2018. - 1104 с.

99.Чеботарев, В. В.  Дерматовенерология [Текст] : учебник / В. В. Чеботарев, М. С. Асхаков. - М. : Гэотар-Медиа, 2016. - 680 с.

100.Шакирова, А. Т.  Инфекции, передаваемые половым путем [Текст] : учебное пособие / А. Т. Шакирова, А. А. Койбагарова, М. К. Осмоналиева . - Бишкек : [б. и.], 2018. - 270 с. : цв. ил.

101Ярошевский, М. Г. История психологии. От античности до середины XX века[Текст] : учебное пособие / М. Г. Ярошевский. - 2-е изд. - М. : Академия, 1997. - 416 с.       

102.Nikolaev, A. V. Topographic anatomy and operative surgery [Текст] : учебник / A. V. Nikolaev. - М. : GEOTAR-Media, 2018. - 672 c..

103.Zurabyan, S. E. Fundamentals of bioorganic chemistry = Основыбиоорганическойхимии [Текст] : учебник / S. E. Zurabyan. - М. : GEOTAR-Media, 2019. - 304 c.

104.Nikolaev, A. V. Topographic anatomy and operative surgery [Текст] : учебник / A. V. Nikolaev. - М. : GEOTAR-Media, 2018. - 672 c..

105.Khaitov, Rakhim M.. Immunology: textbook [Текст] : учебник / R Khaitov. - 2nd ed. - М. : GEOTAR-Media, 2019. - 272 p.

106.Obstetrics/Акушерство [Текст] : учебник / ed. V. E. Radzinskiy. - М. : GEOTAR-Media, 2019. - 876 p.

107.Khurana, A. K. Compreensive ophthalmology [Текст] : учебник / A. K. Khurana. - 7th ed. - New Delhi : JAYPEE BROTHERS MEDICAL RUBLISHERS, 2019. - 662 p.

108.Review of ophthalmology [Текст] : учебник / A. K. Khurana. - 7th ed. - New Delhi : JAYPEE BROTHERS MEDICAL RUBLISHERS, 2019. - 216 p.

109.Essentials of medical pharmacology [Текст] : учебное пособие / ed. M. Tripathi. - 8th ed. - New Delhi : JAYPEE BROTHERS MEDICAL RUBLISHERS, 2019. - 1064 p.

110.Sadhana, Gupta. A comprehensive texbook of obstetrics and gynecology [Текст] : учебное пособие / G. Sadhana. - New Delhi : JAYPEE BROTHERS MEDICAL RUBLISHERS, 2011. - 663 p.

111.DC Dutta"s Textbook of obstetrics [Текст] : учебное пособие / DC Dutta"s. - 9th ed. - New Delhi : JAYPEE BROTHERS MEDICAL RUBLISHERS, 2019. - 660 p.

112.Sembulingam, K.  Essentials of medical phisiology [Текст] : учебное пособие / K. Sembulingam. - 7th ed. - New Delhi : JAYPEE BROTHERS MEDICAL RUBLISHERS, 2016. - 1112 p

113.Robbins basic Pathology [Текст] : учебное пособие / ed. K Vinay. - Canada : Elsevier, 2018. - 935 p.

114.Guyton, Arthur C.Textbook of medical physiology [Текст] : учебное пособие / Arthur C. Guyton, John E. Hall  . - 13th ed. - Canada : Elsevier, 2016. - 1145 p

115.Nelson essentials of pediatrics [Текст] : учебное пособие / ed. J. Karen. - 8th ed. - Canada : Elsevier, 2019. - 818 p.

116.Harrisons manual of medicine [Текст] : учебное пособие / ed. L. Dennis. - 19th ed. - Нью-Йорк : [s. n.], 2016. - 1210 p.

117.Harrisons principles of internal medicine [Текст] : в 2-х т. / ed. J Larry. - Нью-Йорк : [s. n.], 2018 -  Vol.1. - 1647 p

118.Harrisons principles of internal medicine [Текст] / ed. J Larry. - Нью-Йорк : [s. n.], 2018 -Vol.2. - 3528 p.

119.Bailey and loves short practice of surgery [Текст] : учебное пособие / ed. W Norman. - 27th ed. - [S. l. : s. n.], 2018. - 1610 p.

120.DC Dutta"s Textbook of obstetrics [Текст] : учебное пособие / DC Dutta"s. - 9th ed. - New Delhi : JAYPEE BROTHERS MEDICAL RUBLISHERS, 2019. - 660 p.

121.Harrisons manual of medicine [Текст] : учебное пособие / ed. L. Dennis. - 19th ed. - Нью-Йорк : [s. n.], 2016. - 1210 p.

122.Nikolaev, A. V. Topographic anatomy and operative surgery [Текст] : учебник / A. V. Nikolaev. - М. : GEOTAR-Media, 2018. - 672 c..

 

 

 

 

 

 

MeSH update for 2021: new subject headings of interest to LSHTM users -  Library & Archives Service blog
Новости - Доступ в polpred.com!

Бесплатный доступ к ресурсам eIFL