Поиск литературы

Для поиска литературы перейдите  

в электронный каталог  

Просмотр книг в электронном виде

возможен после авторизации

Логин   - фамилия читателя

Пароль  - № читательского билета

Авторизация


Правила выдачи читательского билета
Клинические протоколы
Медицинские журналы в свободном доступе

Книги 2020

1.Джумабаев, К. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер:  Финансы, кредит жана банк[Текст] / К. Джумабаев, А. Исраилов, А. К. Джумабаев. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019. - 510 б.

2.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер : жөнөкөй жана татаал сүйлөмдүн синтаксиси[Текст] / түз. Д. Исраилова. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019. - 546 б.

3.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер : Сөз айкашынын жана кошмо сүйлөмдөрдүн синтаксиси [Текст] / түз. Г. И. Жунушалиева. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019. - 456 б.

4.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер : урология жана андрология маселелери[Текст] / түз. А. Т. Токтомушев. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019. - 320 б.

5.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер [Текст] : публицистика / түз. М. Касымгелдиева. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019. - 476 б.

6.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: "Манас" эпосунун варианттарынан [Текст] / түз. М. Мукасов. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019. - 540 б.

7.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Адабият таануу, 14-китеп. Адабий байланыштар [Текст] / түз. Н. Ыйсаева. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019. - 475 с.

8.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Альфред Нобель жана физика [Текст] / түз. К. Осмоналиев. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019 -Т.1. - 512 б.

9.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: ветеринардык тейлөөнүн укуктук негиздери[Текст] / түз. А. Т. Жунушов. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019. - 510 б.

10.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Диалектология [Текст] / түз. Т. Курманалиев. - Бишкек : Принт Экпресс). -2019.-Т.2 : Ысык-Көл говорунун материалдарынан. - 560 б. -

11.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Диалектология [Текст] / түз. Ж. Султангазиева. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019 – 549 б

12.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Жазуучулук сын [Текст] / түз. Ж. Тургунбаева. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019. - 528 б.

13.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Коомдук философиянын көйгөйлөрү [Текст] / түз. О. Тогусаков. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019. - 444 с.

14.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: кыргыз адабияты [Текст] : энциклопедия. - 2-бас. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019. - 588 б.

15.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Кыргыз тилинин өнүгүү маселелери [Текст] / түз. Г. Жамашева. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019. - 512 б.

16.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Кыргыз тилинин тарыхы [Текст] / түз. Р. Коңурбаева. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019 -Т.1. - 512 б.

17.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: кыргыз тилинин фонетикасы [Текст] / түз. М. Таштанова. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019. - 538 б.

18.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Молдо Багыш, Туяк ырчы [Текст] / түз. М. Көлбаева. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019. - 520 б.

19.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: химия [Текст]. - 3 бас. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019. - 492 б.

20.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Искусство [Текст] / түз. М. Касымгелдиева. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019 - Т.2. - 488 б.

21.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Шаабай Азизов.Манас [Текст] / Кр УИАнын фондулук материалдары жана жеке фондудагы материалдары менен. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019. - 496 б.

22.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер:акындардын эскерүүлөрү [Текст] / түз. М. Көлбаева. - 512 б.       

23.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер:жазуучулардын эскерүүлөру [Текст] / түз. М. Көлбаева. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019. - 508 б.

24.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер:Морфология [Текст] / түз. Г. Тургунбаева. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019 -Т.2. - 536 б.  

25.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер:Очерк [Текст] / түз. Б. Өмүров. - Бишкек : Принт Экпресс). 2019-Т.2. - 504 б.

25.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер:Очерк [Текст]. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019 - Т.1. - 504 б.

26.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер:Очерк [Текст]. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019- Т.1. - 504 б.

27.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер:сүрөт искусствосу [Текст] : энциклопедия / түз. М. Касымгелдиева. - 2-е бас.оңд.толук. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019. - 484 б.

28.Классикалык изилдөөлөр жана тексттер:Ч. Айтматов: Публицистика [Текст] / түз. А. Кадырманбетова. - Бишкек : Принт Экпресс, 2019. - 478 б.

29.Койчуманов, М.  Физика .10класс [Текст] / М. Койчуманов, О. Сулайманова. - 1-бас. - Бишкек :

30.Кыргыз адабияты. 11класс [Текст] : учебник / Артыкбаев К., Асаналиев К., Байгазиев С. и др. - Б        

31.Кыргыз адабияты. 11класс [Текст] : учебник / Артыкбаев К., Асаналиев К., Байгазиев С. и др. - Бишкек : Билим-компьютер, 2013. - 336 с.

32.Кыргыз тили: 11-кл. [Текст] : окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүүчү орто мектептер жана гимназиялар үчүн окуу китеби / Эгембердиев Р., Өмүралиева С., Сапарбаев А., Мусаева В. - онд.толукт. 6-бас. - Бишкек : Полиграфбумресурсы, 2013. - 192 б.

33.Кыргыз тили: 11-кл. [Текст] : окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүүчү орто мектептер жана гимназиялар үчүн окуу китеби / Эгембердиев Р., Өмүралиева С., Сапарбаев А., Мусаева В. - онд.толукт. 6-бас. - Бишкек : Полиграфбумресурсы, 2013. - 192 б.

34.Осмонов , Ө. Д  Кыргызстандын тарыхы: урунтуу учурлар. 10 кл. [Текст] / Ө. Дж. Осмонов , А. Мырзакматова. - оңд., толук. 2-бас. - Бишкек : Билим-компьютер, 2012. - 240 б. : ил.

35.Осмонов , Ө. Дж. Кыргызстандын тарыхы: урунтуу учурлар. 10 кл. [Текст] / Ө. Дж. Осмонов , А. Мырзакматова. - оңд., толук. 2-бас. - Бишкек : Билим-компьютер, 2012. - 240 б. : ил.

36.Осмонов, А.   Дүйнөнүн экономикалык жана социалдык географиясы.10-кл. [Текст] / А. Осмонов, Т. Чодураев. - Бишкек : Инсанат, 2011. - 288 б. : ил.

37.Шаршекеев, Ө.  Физика. 11класс [Текст] / Ө. Шаршекеев. - Бишкек. : Энциклопедия борбору, 2011. - 212 б. Инсанат, 2008. - 256 б. : ил.

38.Жалпы биология.10-11 класс [Текст] : окуу китеби / А. Т. Токтосунов [и др.]. - Бишкек : Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2008. - 320 б. : ил.

39.Жалпы биология.10-11 класс [Текст] : окуу китеби / А. Т. Токтосунов [и др.]. - Бишкек : Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2008. - 320 б. : ил. ишкек : Билим-компьютер, 2013. - 336 с.

40.Юсупова, А. З. Англис тили. Английский язык. 10-11 кл [Текст] / А. З. Юсупова. - Бишкек : Билим-компьютер, 2012. - 352 б. : ил.

41.Амбулаторно-поликлиническая педиатрия. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник [Текст] : учебник. - М. : Гэотар-Медиа, 2019. - 480 с.

42.Анатомия человека: в 2-х томах [Текст] / ред. М. Р. Сапин . - М. : Гэотар-Медиа, 2018- Т.2. - 456 с. : ил.

43.Анатомия человека:2-х томах [Текст] / ред. М. Р. Сапин . - М. : Гэотар-Медиа, 2018 - Т.1. - 528 с. : ил

44.Вялов, С. С. Гастроэнтерология [Текст] : руководство / С. С. Вялов. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : Медпресс-информ, 2019. - 128 с. : ил.

45.Гематология [Текст] :руководство / ред. Н. Н. Мамаева. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2019. - 639 с. : ил.

46.Госпитальная хирургия [Текст] : в 2-х т. / ред. Б. Н. Котива. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Спец.лит, 2019 -Т.2.. - 607 с. : ил.

47.Госпитальная хирургия [Текст] : в 2-х т. / ред. Б. Н. Котива. - СПб. : Спец.лит, 2019 - Т.1.. - 751 с. : ил.

48.Детская кардиология и ревматология [Текст] : руководство / ред. Л. М. Беляева. - М. : Медицинское информационное агенство, 2011. - 584 с. : ил.

49.Детская нефрология [Текст] : учебник / ред. П. В. Шумилова. - М. : Медпресс-информ, 2018. - 616 с. : ил.

50.Детская эндокринология [Текст] : учебник /И. И. Дедов [и др.]. - М. : Гэотар-Медиа, 2019. - 256 с.

51.Диагностика и лечение эндокринных заболеваний у детей и подростков [Текст] : учебное пособие

52.Жмуров, В.А. Психиатрия детско-подросткового возраста [Текст] : учебник / В. А. Жмуров. - М. : Медицинская книга, 2016. - 552 с.

53.Ильин, Л. А. Радиационная гигиена [Текст] : учебник / Л. А. Ильин, И. П. Коренков, Б. Я. Наркевич. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Гэотар-Медиа, 2017. - 416 с.

54.Капустина, А. А. Общая неорганическая химия. Химия. Практикум. Для студентов и медицинских специальностей [Текст] : учебно-методический комплекс / А. А. Капустина, И. Г. Хальченко, В. В. Либанов. - СПб. : Лань, 2019. - 152 с.

55.Кильдиярова , Р.Р.Справочник врача-педиатра (согласно Федеральным клиническимрекомендациям) [Текст] : справочное издание / Р. Р. Кильдиярова . - М. : Гэотар-Медиа, 2019.- 288 с.

56.Ленский , А. С. Биофизическая и бионеорганическая химия [Текст] : учебное пособие / А. С. Ленский , И. Ю. Белавин, С. Ю. Быликин. - М. : Медицинское информационное агенство, 2008. - 408 с.

57.Литвинов, В. А. Химия. Основы химии для студентов медицинских вузов [Текст] : учебник / В. А. Литвинов. - 2-е изд. - СПб. : Лань, 2020. - 524 с. : ил.

58.Люлльман, Х. Фармакалогия [Текст] : атлас / Х. Люлльман. - М. : Практическая медицина, 2019. - 384 с.

59.Медицина энциклопедиясы [Текст] : 3 томдук / түз. А. А. Джапанов. - Бишкек : [б. и.], 2019 - Т.1 : А-Ж. - 518 б. : ил.

60.Медицина энциклопедиясы [Текст] : 3-томдук /түз. А. А. Джапанов. - Бишкек : [б. и.]). 2019- Т.2 : Ж-О. - 500 б. : ил.

61.Медицина энциклопедиясы [Текст] : 3-томдук / түз. А. А. Джапанов. - Бишкек : [б. и.], 2019 - Т.3 : Ө-Я. - 596 б. : ил.

62.Медицинская микробиология,  вирусология и иммунология [Текст] : в 2-х т. / ред. В. В. Зерева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Гэотар-Медиа, 2019 - Т.1. - 448 с. : ил.

63.Медицинская микробиология,  вирусология и иммунология [Текст] : в 2-х т. / ред. В. В. Зверев. - М. : Гэотар-Медиа, 2019 -

64.Неотложная педиатрия [Текст] : руководство / ред. Б. М. Блохина. - М. : Гэотар-Медиа, 2019. - 831 с. : ил.

65.Нефрология. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник [Текст] : справочное издание / сост. А. И. Муртазин. - М. : Гэотар-Медиа, 2019. - 272 с.

66.Николаев, А. И.  Практическая терапевтическая стоматология [Текст] : учебное пособие / А. И. Николаев, Л. М. Цепов. - 11-е изд. - М. : Медпресс-информ, 2019. - 928 с. : ил.

67.Николаев, А. И. Практическая терапевтическая стоматология [Текст] : учебное пособие / А. И. Николаев, Л. М. Цепов. - 11-е изд. - М. : Медпресс-информ, 2019. - 928 с. : ил.

68.Орехов, С. Н.Фармацевтическая биотехнология [Текст] : руководство / С. Н. Орехов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Гэотар-Медиа, 2015. - 432 с. : ил

69.Попов, В. Л. Судебная медицина [Текст] : учебник / В. Л. Попов, М. Ш. Мукашев. - СПб. : Юридический центр, 2019. - 454 с.

70.Пульмонология детского возраста проблемы и решения [Текст] : учебник. Вып.19 / ред. Ю. Л. Мизерницкого. - М. : ИД "МЕДПРАКТИКА-М", 2019. - 192 с.

71.Раимжанов, А. Р. Лечение железодефицитной анемии высокогорным климатом [Текст] : монография / А. Р. Раимжанов. - Бишкек : Турар, 2018. - 198 с. : 16a-цв. ил.

72.Раимжанов, А. Р. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия и особенности ее лечения в условиях высокогорья [Текст] : монография / А. Р. Раимжанов. - Бишкек : Турар, 2019. - 152 с. : 16a-цв. ил.

73.Раимжанов, А. Р. Первичная иммунная тромбоцитопения и высокогорный климат[Текст] : монография / А. Р. Раимжанов. - Бишкек : Турар, 2018. - 176 с : 16a-цв. ил.

74.Ройтберг, Г. Е. Внутренние болезни. Лабораторная и инструментальная диагностика[Текст] : учебное пособие / Г. Е. Ройтберг. - 5-е изд. - М. : Медпресс-информ, 2017. - 800 с. : ил.

75.Ройтберг, Г. Е. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система [Текст] : учебное пособие / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Медпресс-информ, 2019. - 904 с. : ил.

76.Ройтберг, Г. Е. Внутренние болезни. Система органов дыхания [Текст] : учебное пособие / Г. Е. Ройтберг. - 4-е изд. - М. : Медпресс-информ, 2018. - 520 с. : ил.

77.Руксин, В. В. Неотложная амбулаторно-поликлиническая кардиология [Текст] : руководство / В. В. Руксин. - М. : Гэотар-Медиа, 2018. - 256 с. : ил.

78.Фармакология: учебник для студентов стоматологических факультетов [Текст] : учебник / ред. А. А. Свистунова. - 2-е изд. - М. : Лабораторная знаний, 2020. - 352 с. : ил.

79.Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Текст] : учебник / ред. И. И. Краснюк. - М. : Геотар Медицина, 2018. - 656 с.

80.Харкевич, Д. А. Фармакалогия [Текст] : учебник / Д. А. Харкевич. - М. : Геотар Медицина, 2018. - 760 с. : ил.

81.Ягудина, Р. И.  Фармакоэкономика [Текст] : учебное пособие / Р. И. Ягудина. - Ростов н/Д : Феникс , 2018. - 237 с. : ил.

 

 

 

MeSH update for 2021: new subject headings of interest to LSHTM users -  Library & Archives Service blog
Новости - Доступ в polpred.com!

Бесплатный доступ к ресурсам eIFL